Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Thái Nguyên từ ngày 29/1 đến ngày 4/2/2024

04-02-2024 19:43

1. Ngày 29/01, UBND tỉnh ban hành Công văn số 470/UBND-KT về việc tăng cường xử lý tài sản, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức ở các đơn vị hành chính đã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021 và phương án thực hiện giai đoạn 2023 - 2030.

 Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo thực hiện một số nội dung trọng tâm như sau: Yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý trụ sở (nhà, đất), tài sản công tại các thuộc đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được sắp xếp theo quy định.

Yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công của các cơ quan, tổ chức tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đúng thời hạn, đảm bảo công khai, minh bạch, tránh thất thoát, lãng phí theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại Công điện số 771/CĐ-TTg ngày 29/8/2023.  Xử lý nghiêm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân không thực hiện hoặc chậm thực hiện việc kê khai, báo cáo, tổng hợp, lập phương án xử lý và tổ chức thực hiện phương án xử lý đối với tài sản, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Giao Sở Tài chính chủ trì, đôn đốc, tổng hợp kết quả tình hình thực hiện việc xử lý tài sản, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức ở các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 và phương án thực hiện cho giai đoạn 2023-2030 (theo Mẫu đính kèm). Hàng quý, báo cáo UBND tỉnh trước ngày mùng 02 tháng đầu của Quý sau để báo cáo Bộ Tài chính theo quy định.  

2. Ngày 30/01, UBND tỉnh ban hành Công văn số 486/UBND-KGVX về triển khai thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và người lao động trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, triển khai thực hiện Công điện số 03/CĐ-TTg ngày 14/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc về chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và người lao động trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị đón tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, người lao động. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và người lao động trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Đề nghị Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nắm tình hình lao động, việc làm, kiểm tra, giám sát việc chi trả tiền lương, thưởng tại các đơn vị, doanh nghiệp, có phương án hỗ trợ, chăm lo đời sống cho người lao động trong dịp Tết, bảo đảm kịp thời, thiết thực, nhất là đối với người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn. Giao Sở Thông tin và Truyền thông định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền hướng dẫn về an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ, pháo nổ; phòng chống dịch bệnh; phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, sinh hoạt văn hóa không lành mạnh trong thời gian trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

3. Ngày 31/01, UBND tỉnh ban hành Công văn số 531/UBND-CNNXD triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BCT ngày 02/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Sở Công Thương: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, tạo thuận lợi cho các thương nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện hoạt động kinh doanh, cung ứng xăng dầu; phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh, UBND các huyện, thành phố thường xuyên giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật, đặc biệt là các hành vi vi phạm quy định về thời gian bán hàng, niêm yết giá, không bán theo giá niêm yết, găm hàng chờ tăng giá. Công an tỉnh bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong việc vận chuyển, lưu thông, phân phối xăng dầu; bảo đảm an toàn, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm chủ động nguồn hàng; thực hiện việc dự trữ xăng dầu theo quy định; cung cấp đầy đủ xăng dầu cho cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối để duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, đặc biệt vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Các thương nhân kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm thực hiện nghiêm quy định về thời gian bán hàng, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; nghiêm cấm hành vi găm hàng chờ tăng giá; bố trí đủ nhân lực để duy trì hoạt động bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, đặc biệt dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

4. Ngày 31/01, UBND tỉnh ban hành Công văn số 525/UBND-CNNXD thực hiện thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 03/7/2023 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới; Kế hoạch số 18/KH-BATGT ngày 24/01/2024 của Ban An toàn giao thông tỉnh về triển khai thực hiện Năm An toàn giao thông 2024, đồng thời chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ của năm 2024, như sau:

Yêu cầu các chủ đầu tư dự án công trình giao thông chủ động thực hiện kiểm soát tải trọng phương tiện cơ giới phục vụ thi công tại dự án; có phương án tổ chức giao thông an toàn, kịp thời điều tiết, phân luồng khắc phục ùn tắc giao thông, không để xảy ra mất an toàn tại hiện trường khi xảy ra các sự cố trên tuyến. Các Sở, ngành, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ quán triệt, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, người lao động, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang đang công tác tại đơn vị, địa phương mình gương mẫu trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, tuyệt đối không điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã uống rượu, bia; kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm. Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải tham mưu UBND tỉnh phương án đầu tư trung tâm điều hành giao thông và lắp đặt, kết nối hệ thống camera giám sát giao thông, hỗ trợ xử phạt vi phạm giao thông và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; tăng cường áp dụng xử lý vi phạm thông qua dữ liệu thu được từ thiết bị kỹ thuật chuyên dụng (xử phạt nguội).

5. Ngày 30/01, UBND tỉnh ban hành Công văn số 503/UBND-NC về tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

 Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng thực hiện tốt các quy định của pháp luật, tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương;  tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý và tổ chức lễ hội tôn giáo, lễ hội Xuân Giáp Thìn năm 2024 theo quy định của pháp luật; không tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan; các hoạt động dự lễ chùa, lễ hội phải thực hiện nghiêm túc theo Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 27/12/2023 của UBND tỉnh. Tổ chức thăm hỏi, động viên, vận động, tranh thủ chức sắc, chức việc tiêu biểu và người có uy tín trong các tôn giáo trên địa bàn gắn bó, đồng hành cùng với chính quyền, không tin, không nghe theo luận điệu xấu của các thế lực thù địch. Chủ động vận động phát huy nguồn lực của các tôn giáo trong việc phối hợp với các cấp chính quyền tham gia thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, nhất là người có công với cách mạng, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số… bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón Tết.

Thanh Mai (tổng hợp)
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 944453