Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Sơ đồ bộ máy UBND :

Chủ tịch :

                                                                                

Họ tên: Hoàng Văn Luật

Email : hoangluat1959@gmail.com

Ngày sinh : 5/12/1959

Số điện thoại : 0977893983

Lĩnh vực phuc trách :Nội vụ, GDĐT, GTVT, Dân tộc, LĐTB-XH, Văn hóa, TDTT,Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo


Tư pháp 

                         

Họ tên :Hoàng Đức Thủy

Email : hoangthuytppc@gmail,com

Ngày sinh :16.2.1980

Số điện thoại : 01687352368

Lĩnh vực phụ trách :Tư pháp - hộ tịch

Nội vụ

                        

Họ tên :Nông Thị Viền

Email :nongthivienvppc@gmail.com

Ngày Sinh : 6/2/1905

Số điện thoại:0986339094

Lĩnh vực phụ trách : Nội vụ

Giáo dục 

                           

Họ tên :Ma Đức Cường

Email :maduccuongldxh@gmail.com

Ngày Sinh : 6/4/1905

Số điện thoại:0916892459

Lĩnh vực phụ trách :Giáo dục và đào tạo

Công chức Địa chính - Xây dựng NN - MT

                         

Họ tên: Triệu Đình Bao

Email :trieudinhbaodcpc@gmail.com

Ngày sinh :17/01/1970

Số điện thoại :0989879217

Lĩnh vự phụ trách :Giao thông vận tải

Công chức Văn phòng - Thống kê

                       

Họ tên :Hoàng ngọc Linh

Email :duongtoidi.123@gmail.com

Ngày Sinh :6/8/1905

Số điện thoại:01237019686

Lĩnh vực phụ trách : Dân tộc

Công chức Văn hóa - Xã hội

                                    

Họ tên :Ma Đức Cường

Email :maduccuongldxh@gmail.com

Ngày Sinh : 6/4/1905

Số điện thoại:0916892459

Lĩnh vực phụ trách :Lao động - Thương binh và xã hội

Công chức Địa chính - xây dựng

                         

Họ tên: Nguyễn Thị Huyền Trang

Email :nguyenhuyentrang@gmail.com

Ngày sinh :6/11/1905

Số điện thoại :

Lĩnh vực phụ trách : Công thương

Công chức Văn hóa - Xã hội

                       

Họ tên :Đồng Thị Huế

Email :dongthihuevhpc@gmail.com

Ngày Sinh : 6/14/1905

Số điện thoại:0944698222

Lĩnh vực phụ trách : Văn hóa, TDTT

Công chức Địa chính - xây dựng - nông nghiệp và môi trường

                                    

Họ tên: Hà Thị Son

Email :dongthihuevhpc@gmail.com

Ngày sinh :5/31/1905

Số điện thoại :'01685319706

Lĩnh vực phụ trách : Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Công chức Địa chính - xây dựng

                              

Họ tên: Triệu Đình Bao

Email :trieudinhbaodcpc@gmail.com

Ngày sinh :17/01/1970

Số điện thoại :0989879217

Lĩnh vực phụ trách : Tài nguyện và môi trường

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5662

Tổng truy cập: 289814