Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 53/QĐ-UBND Về việc phân công, giao nhiệm vụ kiêm nhiệm kế toán, thủ quỹ Trung tâm học tập cộng đồng xã Phúc Chu 20/03/2024
2 38/KH-UBND Vận động ủng hộ quỹ năm 2024 11/03/2024
3 05/TB-UBND Về việc niêm yết công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024, xã Phúc Chu 15/02/2024
4 18/QĐ-UBND Về việc công khai dự toán ngân sách xã Phúc Chu năm 2024 15/01/2024
5 17/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024 15/01/2024
6 05/QĐ-UBND Về việc công khai dự toán ngân sách xã Phúc Chu quý IV năm 2023 08/01/2024
7 02/TB-UBND Về việc niêm yết công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh dự toán ngân sách quý IV năm 2023, xã Phúc Chu 08/01/2024
8 05/UBND-KT Về việc bổ nhiệm phụ trách kế toán 05/01/2024
9 02/QĐ-UBND Về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng tài sản công năm 2024 05/01/2024
10 01/QĐ-UBND Về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước xã Phúc Chu năm 2024 05/01/2024
11 101/NQ-HĐND Về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước xã Phúc Chu năm 2024 02/01/2024
12 01/UBND-KT Giao nhiệm vụ kế toán 02/01/2024 Nông Hồng Nhậm
13 30/TB-UBND Về việc niêm yết công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022, xã Phúc Chu 07/08/2023
14 107/QĐ-UBND Về việc công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 07/08/2023 Nông Hồng Nhậm
15 99/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán Ngân sách Nhà nước xã Phúc Chu năm 2022 31/07/2023 Ôn Văn Chung
16 95/NQ-HĐND Phê chuẩn phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước xã Phúc Chu năm 2023 30/12/2022